top of page

ตลาดปลาแม่กลอง สามารถออกเอกสารรับรอง MCPD และ MCTD ในการซื้้อขายทุกครั้ง

MCPD (Marines Catch Purchasing Document) ​คือ หนังสือกำกับการซื้อขายสินค้าสัตว์น้ำ เพื่อสามารถตรวจสอบย้อนกลับไปยังแหล่งที่มาของสินค้าได้ถูกต้อง ซึ่งประเทศผู้นำเข้าสินค้าประมงจากไทยต้องการ ทั้งสหภาพยุโรป (EU) สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ต้องใช้หนังสือนี้ เพื่อประกอบการออกใบรับรองสินค้าเพื่อการส่งออก

 

Marines Catch Purchasing Document Maeklong fish market must check every products sold out of the market by control the MCPD (Marine Catch Purchasing Document) to be able to trace back to the source of the product correctly. The major importers of fishery products from Thailand such as European Union (EU), the United States, Japan need MCPD for the certification of products for export.

 

 

คุณภาพสินค้าและใบรับรองมาตรฐาน

ที่ตลาดปลาแม่กลอง มีชมรมแพปลาที่ร่วมกันจัดระบบและระเบียบในการซื้อขายอย่างชัดเจน รัดกุม เพื่อป้องกันการเอารัดเอาเปรียบระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย มีการตรวจสอบเครื่องชั่งทุกวันก่อนเปิดตลาด ตรวจสอบสารฟอร์มาลีนเป็นประจำทุกวัน มีพนักงานบริการซื้อขายสินค้าทุกจุด สามารถให้คำปรึกษาเกี่ยวกับราคาซื้อขายได้ มีตำรวจ รปภ.คอยดูแลความปลอดภัย นอกจากนี้ ยังมีบริการน้ำแข็งดองปลา ภาชนะใส่ปลา น้ำล้างปลา บริการเข็นสินค้า ให้กับลูกค้าทุกท่านอีกด้วย และ ผู้ซื้อสามารถซื้้อสินค้าได้โดยเสรี

 

 

At Maeklong Fish Market,​

 

  • There are 13 fish vendors. They combine to form a club to set the regularity for prevent the exploitation of fish treading.

  • Daily check : Scales checking ; quality and formalin testing in fish.

  • There are guard and police confederate to oversee security in this market.

  • Other service : ice, basket, cart and more.

  • All customers and buyers can freely purchase.

 

มาตรฐานสินค้าและการบริการ

ใบรับรองการสั่งซื้อ MCPD & MCTD

MCPD ใบรับรองการสั่งซื้อ
ฝ่ายบริการตลาดปลา
DSC_0312.JPG
fishmarket_all01.jpg
certificate_002.jpg
cctv001.jpg
DSC_0318.JPG
bottom of page